ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Цей Договір є договором приєднання, як його визначено положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, що укладається між Виконавцем ‒ особою, що надає послуги відповідно до предмету цього Договору, та Клієнтом ‒ будь-якою особою, яка має намір отримати послуги, передбачені цим Договором, та підтвердила такий намір шляхом реєстрації в системі Виконавця, чи яка здійснила вхід в свій аккаунт в системі Виконавця, а отже вважається такою, що ознайомилася з положеннями Договору, прийняла їх та надала згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних у зв’язку з наданням відповідних послуг.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Виконавець за цим Договором надає послуги із заряджання акумуляторних батарей електричних транспортних засобів Клієнтів з використанням зарядних станцій (далі – “Послуги”).

1.2.  Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцеві Послуги шляхом попереднього внесення грошових коштів на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1.  Конкретна вартість Послуг встановлюється відповідно до тарифів, які розраховуються окремо для кожної зарядної станції.

2.2.  Тарифи кожної зарядної станції вказані у мобільному додатку Виконавця.

2.3.  Оплата Послуг здійснюється шляхом внесення грошових коштів на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця у розмірі, який становить не менше ніж 200 грн. 00 коп..

2.4.  При безпосередньому отриманні Послуг Клієнтом, здійснюється списання грошових коштів з особистого рахунку Клієнта в системі Виконавця у розмірі вартості Послуг, визначеної з урахуванням положень п.п. 2.1., 2.2. Договору.

2.5.  Мінімальна сума грошових коштів, яка може бути внесена на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця становить 200 грн. 00 коп.

2.6. Грошові кошти Клієнта, які надходять на банківський рахунок Виконавця, та, в подальшому, на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця, є передплатою за подальше отримання Послуг та не підлягають поверненню Клієнту за будь-яких умов.

2.7.  Виконавець не зобов’язаний надавати Клієнту Послуги, якщо сума грошових коштів на особистому рахунку цього Клієнта становить менше ніж 199 грн. 00 коп.

2.8.  За умови оплати Послуг з дотриманням положень розділу 2 Договору, Клієнт має право отримати Послуги з використанням вільних зарядних станцій, інформація про які наявна на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця.

3.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

3.1.  Клієнт має право:

3.1.1.  отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про вартість та порядок надання Послуг на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця;

3.1.2.  здійснювати оплату Послуг шляхом внесення грошових коштів на особистий рахунок у системі Виконавця у будь-який час.

3.2.  Виконавець має право:

3.2.1.  вводити додаткові платні послуги або змінювати вартість Послуг, розміри сум грошових коштів, встановлені п.п. 2.5., 2.7. Договору;

3.2.2.  в односторонньому порядку вносити зміни до Договору і розміщувати відповідну інформацію на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця;

3.2.3.  зберігати та обробляти персональні дані Клієнта, які були надані Виконавцю під час надання Послуг;

3.2.4.  змінювати розташування зарядних станцій, їх технічні параметри, збільшувати або зменшувати їх кількість;

3.2.5.  не здійснювати повернення грошових коштів, які були внесені на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця;

3.2.6.  призупинити надання та, в майбутньому, не надавати Послуги Клієнту, який порушує умови Договору, зокрема в частині дотримання зобов’язань Клієнта за п. 3.3. Договору, та/або не здійснив виплату суми штрафних санкцій, передбаченої п. 5.1. Договору;

3.3.  Клієнт зобов’язаний:

3.3.1.  дбайливо ставитися до майна, яке використовується Клієнтом для безпосереднього отримання Послуг;

3.3.2.  не поширювати недостовірну інформацію стосовно Виконавця чи надання Послуг Виконавцем;

3.3.3.  не здійснювати розголошення Конфіденційної інформації.

3.4.  Виконавець зобов’язаний:

3.4.1.  надавати Клієнту на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця інформацію щодо актуальних умов Договору та умов надання Послуг, зокрема вартості Послуг, адреси розташування зарядних станцій;

3.4.2.  забезпечити належне функціонування служби підтримки.

4.  КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1.  Уся інформація у будь-якій формі, що належить Виконавцю, або розголошена чи надана будь-яким способом Виконавцем чи від його імені Клієнту та стосується надання Послуг, в тому числі їх оплати, даних про зарядні сесії (далі – “Конфіденційна інформація”), вважатиметься конфіденційною. Клієнт гарантує, що він зберігатиме сувору конфіденційність Конфіденційної інформації та не розголошуватиме Конфіденційну інформацію будь-якій третій особі чи не використовуватиме Конфіденційну інформацію з будь-якою метою, іншою ніж виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди Виконавця. Після припинення дії цього Договору Клієнт вживатиме всіх заходів, яких вимагатиме Виконавець, щодо матеріалів, які стосуються будь-якої Конфіденційної інформації, включаючи, без обмежень, знищення таких матеріалів чи їх повернення Виконавцю, видалення з накопичувачів інформації.

4.2.  Клієнт не публікуватиме та не повідомлятиме для публікації будь-яку інформацію, що стосується цього Договору, або в якій згадується Виконавець чи мається на увазі назва Виконавця, його дочірніх компаній або пов’язаних компаній, або їх відповідних працівників, довірених осіб, посадових осіб чи представників, або торгові чи фірмові найменування Виконавця або його дочірніх чи пов’язаних компаній, без отримання попереднього письмового погодження Виконавця.

4.3.  Клієнт протягом десяти робочих днів з дати закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання повертає Виконавцю будь-яку інформацію, що належить останньому, включаючи всі її копії.

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.  Виконавець має право визначити розмір суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Клієнтом у випадку вчинення Клієнтом наступних порушень:

5.1.1.  недбале ставлення до майна, яке використовується Клієнтом для безпосереднього отримання Послуг;

5.1.2.  поширення недостовірної інформації стосовно Виконавця чи надання Послуг Виконавцем;

5.1.3.  розголошення Конфіденційної інформації.

5.2.  Після виявлення факту вчинення Клієнтом порушень, вказаних в п. 5.1. Договору, Виконавець у кожному окремому випадку визначає суму штрафних санкцій, які підлягають сплаті Клієнтом за вчинення такого порушення, про що письмово (електронною поштою) повідомляє Клієнта.

5.3.  У разі сплати суми штрафних санкцій, передбачених п. 5.1. Договору, Виконавець може продовжити надання Послуг Клієнту.

6.  ІНШІ УМОВИ

6.1.  Зміни до Договору вступають в силу з моменту їх опублікування в складі тексту Договору на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця.

6.2.  У випадку незгоди зі змінами до Договору, внесеними Виконавцем, Клієнт повинен негайно (з дня виявлення такої незгоди шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу Виконавця) припинити отримання Послуг. Якщо Клієнт продовжує отримувати Послуги, вважається, що він погодився зі змінами, попередньо внесеними до Договору.

6.3.  Цей Договір діє з моменту реєстрації в системі Виконавця чи входу в свій аккаунт в системі Виконавця зареєстрованого користувача, що буде розцінюватись як конклюдентна дія Клієнта, направлена на укладення та підписання цього Договору.

6.4.  Договір укладається строком на 1 рік.

6.5.  Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору Клієнт чи Виконавець не повідомить іншу сторону Договору письмово про його розірвання, Договір вважається продовженим на строк 1 рік.